SERVEIS D'ENGINYERIA


PROTIRENGINYERS està format per un equip pluridisciplinar que permet oferir serveis integrals d'enginyeria en el sector industrial, terciari, públic i residencial.

CONSTRUCCIÓ

- Avantprojectes
- Projectes bàsics i executius        
- Càlcul d'estructures
- Topografia
- Arquitectura
- Implantacions
- Coordinació i direcció d'obra
- Estudis de seguretat i salut
- Coordinació de seguretat i salut
- Plans parcials
- Urbanitzacions
- Sol·licitud d'ofertes econòmiques  
- Certificacions d'obra
- Delineació i disseny
- Subvencions per a projectes        
- Assessorament, gestions i tramitacions

INSTAL·LACIONS

- Instal·lacions de Baixa Tensió        
- Instal·lacions de Mitja Tensió        
- Instal·lacions de climatització
- Instal·lacions de ventilació
- Instal·lacions gasos combustibles  
- Emmagatzematge productes químics
- Emmagatzematge productes petrolífers 
- Instal·lacions frigorífiques
- Instal·lacions aparells a pressió
- Instal·lacions solars fotovoltaiques
- Instal·lacions de protecció contra incendis
- Plans Autoprotecció (àmbit A,B i C) 
- Sol·licitud d'ofertes econòmiques
- Subvencions per a projectes
          
- Assessorament, gestions, tramitacions i legalitzacions 

MEDI AMBIENT

- Certificacions energètiques
- Llicències d'activitats  
- Estudis d'impacte ambiental
- Gestió de residus
- Gestió de controls inicials i periòdics
- Assessorament, gestió i tramitació